LAURA BEKAERT VAN PRAKTIJK ROOTS verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij:

LAURA BEKAERT VAN PRAKTIJK ROOTS

Contactgevens zoals vermeld op de site.

Verwerkingsdoeleinden

LAURA BEKAERT VAN PRAKTIJK ROOTS verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a) toestemming  van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de LAURA BEKAERT VAN PRAKTIJK ROOTS groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met LAURA BEKAERT VAN PRAKTIJK ROOTS verbonden zijn of met enige andere partner van LAURA BEKAERT VAN PRAKTIJK ROOTS;

LAURA BEKAERT VAN PRAKTIJK ROOTS garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

UNIZO-model privacyverklaring (uitgebreidere versie):

De gearceerde vakken dient u in te vullen of te schrappen. In de rode vakken rechts krijgt u waar nodig bijkomende duiding om de privacyverklaring op maat van uw bedrijf in te vullen.

Lijntoelichting 2 (accentlijn): Indien van toepassing, contactgegevens toevoegen van de functionaris voor gegevensbescherming. Zo niet, schrappen.[NAAM BEDRIJF] verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht [bij … en] op [invoegen hyperlink en e-mailadres].  

Lijntoelichting 2 (accentlijn): Als aan profilering wordt gedaan, verduidelijk dan hier op welke wijze dat gebeurt en welke beslissingen er op basis van deze profilering genomen worden.

Verwerkingsdoeleinden

Lijntoelichting 2 (accentlijn): Rechtsgronden schrappen of vermelden naargelang ze concreet worden toegepast of niet. Meerdere zijn mogelijk. [NAAM BEDRIJF] verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Lijntoelichting 2 (accentlijn): Indien de basis toestemming is, moet de betrokkene een actieve handeling stellen ter goedkeuring door bv het aankruisen van een vakje of het ondertekenen in een kader net onder deze bepaling.

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lijntoelichting 2 (accentlijn): Behouden indien van toepassing

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Lijntoelichting 2 (accentlijn): Indien mogelijk hier de categorieën van derden vermelden. Indien doorgifte aan derde landen gelden bijkomende verplichtingen!

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de [NAAM BEDRIJF] groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met [NAAM BEDRIJF] verbonden zijn of met enige andere partner van [NAAM BEDRIJF];

[NAAM BEDRIJF] garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Lijntoelichting 2 (accentlijn): Indien mogelijk is het best om een effectieve termijn op te geven. Dit is in elk geval nodig als aan direct marketing gedaan wordt.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).